БГ ФИТ

спорт, здраве, дълголетие

Сдружение „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ е доброволна организация  за  осъществяване  на  общественополезна  дейност,   с  цел  устойчиво развитие на спорта, физическото възпитание и здравната култура в България. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и има за цел развитие, подпомагане и популяризиране на спорта, и здравословния начин на живот, като инструмент за формиране на морално - волеви качества, толерантност, социална интеграция, превенция на агресията, наднорменото тегло и употребата на наркотични вещества.

 

 

Екипът на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ отчита многопосочните формиращи функции на физическото възпитание в изграждането на личността и вярва, че спортът може да бъде не само развлечение и хоби. Спортът може да бъде сила. Сила, която  вдъхновява  и  обединява хората.  Сила,  която  може да промени света към по- добро,  подкрепяйки  децата,  израснали  в  социално  домове без родителска грижа и навършили 18 години да направят своите първи крачки в живота.

„ПЪРВИ КРАЧКИ“ е първият проект на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“, насочен изцяло към създаването на възможност за подкрепа и професионална реализация на младежи в неравностойно положение, които чрез получаване на релевантно образование да превърнат спорта в своя професия.

Проектът  се  характеризира  с  иновативност  (финансиране  на  образование) и устойчивост във времето (придобито образование е предпоставка за успешен кариерен старт професионална реализация ).

В тази връзка сдружението ще финансира обучението на 10 (или Х) младежи в Професионалния колеж по спорт „Био Фит“ и ще съдейства на тези 10 (или Х) души да започнат  работа  по  придобитата  специалност  след  тяхното  успешно  завършване.

 

„БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ се ангажира с намирането на работа по специалността на успешно завършилите, давайки им пълноценен професионален страт.

Учебната програма на колежа е 100% авторска и напълно съобразена с изискванията на съвременния спорт и с доказана с доказана практическа значимост. Учебното  заведение  разполага  със собствена учебно-тренировъчна база със   зали за кондиционна подготовка и фитнес, а балансът между теория и практика е това, което отличава спортния колеж от останалите спортни учебни заведения в страната.

В рамките на четири семестъра в колежа, обучаващите се придобиват умения и компетентности по професиите „Инструктор по фитнес“ и „Треньор по вид спорт“, като единствено в това учебно заведение завършилите могат да получат държавна диплома

„Европас“. Размерът на двугодишната такса за обучение с включени учебни помагала. за едно лице е 3800 лв.

За обучението на 10 души са необходими общо 38 000 лв.

 

За да помогне на младежите, поставени в това положение, сдружение „БГ ФИТ СПОРТ,  ЗДРАВЕ,  ДЪЛГОЛЕТИЕ“ се нуждае от  обществена подкрепа и  организира кампания за даряване на средства, чрез които да бъде финансирано образование то на младежите,  благодарение на което  да направят  своите „ПЪРВИ КРАЧКИ“, реализирайки се като треньори, физиотерапевти и др.

Паричните средства, които дарявате за каузата на организацията по конкретния проект могат да бъдат превеждани по банков път в посочената по-долу сметка в лева:

Сметка в лева:

код  FINVBGSF

сметка  IBAN   BG58FINV91501216759322

При дарението физическите и юридическите лица ще получат отчет за изразходваната сума и имат възможност да ползва данъчни облекчения. Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане – (чл. 31, ал. 1, т. 14), на юридическите лица за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер  до  10  на сто  от  положителния счетоводен  финансов резултат (счетоводната печалба),  когато  разходите за дарени я са направени  в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

 

Физическите лица, направили дарение също попадат под разпоредбите за данъчни  облекчения:  съгласно  разпоредбите  на  чл.  22,  ал.  1,  т.  "о" от  Закона  за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

Екипът на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ благодари за оказаната подкрепата на проекта „ПЪРВИ КРАЧКИ“, и вярва че заедно можем да допринесем за един по-добър и пълноценен живот на младежите, израснали без родителска грижа.

 

Terms   |   Policy   |   About

Copyright © 2011. All Rights Reserved.